Chùa Viên Quang
Tübingen, Đức Quốc

Hình Ảnh

 Hoà Thượng Phương Trượng và Quý Thầy Trụ Trì Tổ Đình Viên Giác 

Hình Ảnh Chùa Mới 

Hình Ảnh Sinh Hoạt